วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

ถวายหนังสือ

ท่าน รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด นำคณะนิสิตปริญญาเอก สาขาการนิเทศการศึกษา รุ่น 1 มมส. มาถวายหนังสือให้...ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ วัดขุนพรหมดำริ (วัดบ้านอุปราช) โครงการ ฮักแพง เบิ้งแญง คนสารคามและสำนักวิทยบริการ มมส.โดยมี พระครูสารกิจประยุต (หลวงตากาบ) เป็นผู้รับ 21/03/58


https://www.facebook.com/groups/583942798372719/

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

นิสิตปริญญาเอก สาขาการนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางพัฒนาศึกษานิเทศก์มืออาชีพ ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21  วันที่  12 มีนาคม 2558 ณ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

ไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำ มมส.

นิสิตปริญญาเอก สาขาการนิเทศการศึกษา มมส. กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และพระพุทธรูปประจำคณะศึกษาศาสตร์ https://www.facebook.com/groups/583942798372719/