วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

นิสิตปริญญาเอก สาขาการนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางพัฒนาศึกษานิเทศก์มืออาชีพ ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21  วันที่  12 มีนาคม 2558 ณ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น