วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันที่่ 24 กรกฎาคม 2558 นิสิตปริญญาเอก สาขาการนิเทศการศึกษาร่วมกับ มมส.จัดสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทาง การกำหนดประเด็นปัญหา การตั้งโจทย์คำถามการวิจัยด้านการนิเทศการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการวิจัยและพัฒนาด้านนิเทศการศึกษา” ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม